شیمی دریک نگاه

شیمی

نمونه ٍٍٍٍٍٍٍٍسوالات ازمایشگاه عمومی2

۲.برای شناسایی یون سرب از چه معرفی استفاده شد و همچنین دلیل استفاده از اسیداستیک در این مرحله چیست؟با نوشتن واکنش مربوطه

۳.چگونه میتوان سولفید جیوه را از سایر سولفیدهای گروه ۲جدا کرد؟

۴.روش جداسازی وشناسایی مخلوط یون مس و کادمیم را شرح دهید؟

با نوشتن واکنش مربوطه

۵.چگونه میتوان کاتیونهای نیکل۲واهن ۲ومنگنز۴را از هم جدا کرد؟با نوشتن واکنش مربوطه

۶.در شناسایی یون کبالت چرا از محلول الکلی تیوسیانات استفاده میشود؟

۷.طرح شماتیکی برای جداسازی وشناسایی کاتیونهای زیر رسم کنید

Ni,Zn,Mn,Cu,Ag,pb,Co,Al

۸.واکنش اکسید منگنز با اب اکسیژنه را نوشته  وموازنه کنیدو نیز واکنش شناسایی منگنز با معرف مربوطه رابنویسید؟

۹.شخصی یک نمونه را انالیز میکند که ممکن است حاوی Ba,Al,Fe,Cd,Cu,Ca

باشد.بعدازافزودن تیواستامید درPH ۰.۵ وحرارت رسوب سیاهی تشکیل میشود.محلول روی این رسوب

در اثرافزودن امونیاک رسوب سفیدی میدهد که در سود محلول است.محلول امونیاکی روی این رسوب

در اثرافزودن اسید سولفوریک رسوب سفیدی میدهد.کدامیک از یونها حاضرو کدامیک غایب و کدامیک مشکوک هستند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۸ساعت 14:2  توسط اکبر کاظمی  | 

۱.درشناسایی نقره چه کاتیونی ایجاد مزاحمت میکند؟
+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۸ساعت 13:2  توسط اکبر کاظمی  | 

برای دیدن مطالب بعدی روی عناوین مطالب پآیین صفحه سمت چب کلیک کنید

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۸۸ساعت 20:56  توسط اکبر کاظمی  | 

اثر یون مشترک

 

این اثر به اصل لوشاتلیه و اثر غلظت مربوط است که در مورد تعادل های یونی ، کشف شده است و مفهوم آن چنین است :

در یک تعادل یونی ، اگر مقداری از یک ترکیب یونی را وارد کنیم ، بر غلظت یکی از یون های شرکت کننده در آن تعادل افزوده می شود و تعادل در سمتی جابجا می شود که بر اساس اصل لوشاتلیه ، تحمیل وارد شده را تعدیل کند . یعنی مقدار مناسبی از آن یون به صورت ترکیب غیر یونیده در می آید . مثلا اگر در تعادل یونی

CH3COOH   ↔  H+  + CH3COO-

در دمای ثابت ، مقداری سدیم استات ، CH3COONa بیافزاییم ، بر غلظت یون استات ( اتانوات ) CH3COO- افزوده می شود و سبب می شود تا مقداری از این یون با یون H+ ترکیب شود و به صورت CH3COOH درآید . یعنی اثر یون مشترک در این جا سبب کاهش درجه یونش اسید می شود . همین اثر ، با افزودن چند قطره محلول غلیظ هیدروکلریک اسید مشاهده می شود .

کاربرد دیگر اثر یون مشترک در توجیه کوچک بودن ثابت تفکیک یونی مرحله های دوم و سوم اسیدهای چند پروتونه ( اسیدهای چند ظرفیتی ) است . مثلا در مورد محلول H2S  داریم :

H2S  ↔  H+  + HS-     ,  K = 1×10-7

HS-  ↔  H+  +S2-    ,  K = 1.3 × 10-13

یکی از دلیل های کوچک بودن K2 را ، می توان اثر یون H+ تولید شده در مرحله اول یونش H2S دانست ، که اثر یون مشترک را در مرحله دوم یونش آن اعمال می کند .

همچنین اگر به محلول سیر شده یک نمک ، مثلا محلول سدیم کلرید ، اندکی سدیم کلرید جامد بیفزاییم ، مقداری از آن رسوب می کند ، زیرا مقداری از یون های Na+ و Cl- که در تعادل یونی :

NaCl  ↔  Na+  + Cl-

وارد شده اند بر اساس اثر یون مشترک تعادل را به سمت چپ یعنی در جهت تشکیل NaCl تفکیک نشده و رسوب کردن آن در محلول ، جابجا می شود .

یون مشترک تعادل را به سمت کاهش غلظت یون ها جابجا می کند .

 این مطلب مربوط به بخش های تعادل ها و اسید و باز از کتاب شیمی پیش دانشگاهی می باشد

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم دی ۱۳۸۷ساعت 16:21  توسط اکبر کاظمی  | 

اثر جفت الکترون بی اثر ( این پست به مباحث ساختار اتم و تناوب خواص مربوط است )

در گروه IIIA   عنصرهای بالاتر گروه یعنی آلومینیم ، گالیم و ایندیم  یون +3 تشکیل می دهند ولی عنصر تالیم در پایین این گروه تمایل بیشتری به تشکیل یون +1 دارد . مشابه همین وضعیت را در گروه IVA   نیز مشاهده می کنیم . ژرمانیم و قلع  یون +4 تشکیل می دهند ، ولی سرب در پایین این گروه تمایل بیشتری به تشکیل یون +2 دارد . علت این پدیده توسط اثر جفت الکترون بی اثر توجیه می شود .

اثر جفت الکترون بی اثر که به ناپایداری بالاترین عدد اکسایش عنصرهای سنگین گروه های اصلی بویژه عنصرهای سنگین گروه های IIIA (مانند تالیم) و IVA (مانند سرب) مربوط است، توسط سیدگویک در سال 1933 کشف شد، چنین بیان می شود :

جفت الکترون تراز S لایه ظرفیت ( والانس ) در عنصرهای سنگین گروه ها پس از جدا شدن الکترون های تراز P ، پایداری ویژه ای کسب می کند به طوری که تمایل به شرکت در فعالیت شیمیایی را از دست می دهد .به تعبیر سیدگویک ، دلیل این رویداد ، این است که انرژی لازم برای جدا شدن این جفت الکترون از اتم بسیار بالاست .

بر همین اساس است که در گروه سوم ، عنصرهای آلومینیم و حتی گالیم ، با از دست دادن سه الکترون ( یک الکترون از تراز P و دو الکترون از تراز S ) لایه ظرفیت ، تنها با حالت اکسایش 3+ در تشکیل ترکیب های پایدار خود شرکت می کنند . اما تا اندازه ای ایندیم ، و به ویژه تالیم نه تنها با از دست دادن سه الکترون ترکیب هایی با عدد اکسایش 3+ تشکیل می دهند ، بلکه تنها با از دست دادن یک الکترون تراز P خود نیز می توانند در حالت اکسایش 1+ ترکیب های پایداری به وجود آورند . به ویژه در مورد تالیم ، ترکیب هایی که با عدد اکسایش 1+ تشکیل می شوند ( مانند TlCl ) از ترکیب هایی که با عدد اکسایش 3+ تشکیل می شوند ( مانند TlCl3 ) بسیار پایدارترند . همین وضعیت را در مورد عنصرهای گروه چهارم می توان مشاهده کرد . سیلیسیم و تا اندازه ای ژرمانیم ، تنها با از دست دادن 4  الکترون لایه ظرفیت اتم خود ( 2  الکترون از تراز P و 2  الکترون از تراز S ) ، و با حالت اکسایش 4+ ، می توانند در ترکیب های پایدار خود شرکت کنند . در صورتی که قلع ، و بویژه سرب ، علاوه بر حالت اکسایش 4+ می توانند با از دست دادن 2  الکترون تراز P و دارا شدن حالت اکسایش 2+ نیز ترکیب هایی پایدار تشکیل دهند .

سیدگویک علت بی اثر شدن الکترون های تراز S لایه ظرفیت در این اتم ها را به افزایش بار موثر هسته ، و افزایش بیش از حد جاذبه هسته بر این الکترون ها ، مربوط می دانست .

دانشمندی به نام دراگ ، نظر سیدگویک در توجیه اثر جفت الکترون های بی اثر را رد کرد . دلیل وی در رد نظر سیدگویک این بود که اگر این الکترون ها در واقع بی اثرند ، و این بی اثر بودن به بالاتر رفتن انرژی لازم برای جدا کردن آنها از اتم مربوط است طبق نظر سیدگویک  باید مثلا مجموع انرژی های دومین و سومین یونش در گروه سوم و مجموع انرژی های سومین و چهارمین یونش در عنصرهای گروه چهارم به ترتیب از بالا به پایین در این گروه ها افزایش یابد . در صورتی که اندازه گیری های تجربی این پیش گویی را تایید نمی کند . زیرا مطابق جدول زیر مجموع انرژی های دومین و سومین یونش تالیم از ایندیم کمتر و یا مجموع انرژی های سومین و چهارمین یونش سرب از قلع و ژرمانیم کمتر است و باید از آن چنین برداشت کرد که تالیم آسانتر از گالیم سه الکترون از دست بدهد و حالت اکسایش 3+ آن پایدارتر از عنصرهای دیگر گروه سوم باشد . یا این که سرب آسانتر از ژرمانیم و قلع ، چهار الکترون از دست بدهد و حالت اکسایش 4+ آن باید از عنصرهای دیگر گروه چهارم باشد . در صورتی که تجربه عکس این رویدادها را تایید می کند .

عنصر

گالیم

ایندیم

تالیم

ژرمانیم

قلع

سرب

مجموع IE3,IE2

1177

1078

1155

 

 

 

مجموع IE3,IE2

 

 

 

1774

2104

1712

 با توجه به این موضوع و با بررسی های دقیق ، دراگ دریافت که دلیل واقعی ناپایداری حالت اکسایش 3+ در تالیم و 2+ در سرب به کوچک شدن بیش از حد کاتیون 3+ یا 4+ این عنصرها ، بزرگ بودن حجم یون کلرید ( CL- ) که منجر به دافعه زیاد بین الکترون های ناپیوندی لایه ظرفیت آنهاست ، که سبب می شود ، انرژی پیوندی به شده کاهش یابد و ترکیب حاصل تجزیه شود . مثلا TlCl3 به TlCl و  PbCl4 به PbCl2 تبدیل شود تا از پایداری کافی برخوردار شوند . در تایید نظریه دراگ ، همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است ، انرژی پیوندی M – Cl  ( M فلز گروه سوم می باشد ) در مولکول TlCl3 نسبت به انرژی پیوندی در مولکول های InCl3  و  GaCl3 ، به مراتب کمتر است .

مولکول

GaCl3

InCl3

TlCl3

انرژی پیوند   KJ/mol

83/241

85/205

71/152

 

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم دی ۱۳۸۷ساعت 16:19  توسط اکبر کاظمی  | 

فلزهای قلیائی

همگی فلزهای نرم بوده دمای ذوب آنها پایین است. ( کمتر از 200 ) چگالی آنها در مقایسه با سایر فلزها پایین است – به شدت واکنش پذیرند و با اکسیژن هوا تولید اکسید M2O کرده، با آب سرد واکنش داده تولید یک دوم مول گاز هیدروژن می کنند – همگی کاهنده های قوی هستند ( E0 کوچکتر از صفر دارند ) – در این گروه عنصر فرانسیم خاصیت رادیواکتیوی دارد.

فلزهای قلیائی خاکی

دمای ذوب و سختی آنها نسبت به فلزهای قلیائی بیشتر است – چگالی آنها از فلزهای قلیائی هم دوره بیشتر ولی از سایر فلزها کمتر است- فلزهای این گروه به جز برلیم با آب واکنش داده یک مول گاز هیدروژن تولید می کنند – این فلزها با اکسیژن هوا ترکیب شده اکسیدی با فرمول MO تولید می کنند – برلیم خواص کوالانسی دارد و یون Be2+ تولید نمی کند – در این گروه رادیم خاصیت رادیواکتیوی دارد.

گروه IIIA ( 13 )

بور یک شبه فلز با خواص کوالانسی بوده و یک نیم رساناست. یون B3+ در محلول تشکیل نمی شود – آلومینیم خالص فلزی است با رسانائی الکتریکی بالا و واکنش پذیری زیاد ( E0 کوچکتر از صفر دارد ) به دلیل تشکیل یک لایه اکسید روی آن با رطوبت و اکسیژن هوا واکنش ندارد – آلومینیم، اکسید و هیدروکسید آن خاصیت آمفوتری دارند.

 

هالوژنها

فلوئور F2 : گازی است به رنگ زرد کمرنگ، قویترین اکسنده طبیعی است ( بزرگترین E0 را دارد )

کلر Cl2 : گازی است به رنگ سبز مایل به زرد که یک اکسنده قوی است – با آب واکنش داده تولید HCl و HOCl می کند.

Cl2 + H2O                  HCl + HOCl

واکنش پذیری هالوژنها زیاد است به همین دلیل در طبیعت به حالت آزاد یافت نمی شوند.

گازهای نجیب

به صورت مولکولهای تک اتمی در طبیعت وجود دارند – فعالیت شیمیائی از خود نشان نمی دهند به جز کریپتون، زنون و رادون که با عنصرهای الکترونگاتیو فلوئور و اکسیژن ترکیب می شوند.

 

فلزهای واسطه

خواص عمومی به این شرح دارند : درجه سختی بالا ، نقاط ذوب و جوش آنها بالاتر از فلزهای اصلی است ( به جز جیوه ) ظرفیتهای متغییر دارند ( اعداد اکسایش متنوع دارند ) ترکیبهای آنها با اعداد اکسایش مختلف دارای رنگهای متنوع می باشد – برخی از آنها در فرایندهای صنعتی به عنوان کاتالیزگر عمل می کنند.

ترکیبهای هیدروژن

- هالیدهای هیدروژن : هالیدهای هیدروژن HI , HBr , HCl , HF همگی گاز بوده و به دلیل قطبیت زیاد در آب حل شده با یونش خود تولید محلول اسید می کنند.

- هیدریدهای فلزی : هیدروژن با فلزهای گروه IA  و کلسیم، استرانسیم و باریم ترکیبهای یونی دارای یون هیدرید H- تولید می کند که خواص جامدهای یونی را دارند.

- هیدریدهای کوالانسی : با عنصرهای نافلزی ترکیبهای دوتائی کوالانسی می دهد که اغلب دمای ذوب و جوش پایین دارند. به جز NH3 , H2O , HF که به دلیل پیوند هیدروژنی نقاط جوش بالاتری دارند.

آمونیاک NH3

به دلیل داشتن ثابت یونش کوچک، محلول آن در آب خاصیت قلیائی ضعیف دارد. آمونیاک به دلیل تشکیل پیوند هیدروژنی در آب به مقدار زیاد در آب حل می شود.

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم دی ۱۳۸۷ساعت 16:16  توسط اکبر کاظمی  | 

قانون توزیع ماکسول و بولتزمن

 تمام مولکولهای یک گازاز نظر انرژی چنبشی یکسان نیستند ، بعضی از ذرات گاز

 پر انرژی تر بوده وسرعت بیشتری دارند  وعده ای نیز کم انرژی تر بوده و با

 سرعت کمتری حرکت می کنند

به علت برخورد مولکولهاکه با مبادله انرژی همراه است ، سرعت یک مولکول معین

پیوسته تغییر میکند .اما چون تعداد بسیاری از مولکولها در این امر درگیرند

توزیع سرعتهای مولکولی کل مجموعه ثابت است

 قانون توزیع سرعتهای مولکولی که بوسیله ماکسول و بولتزمن  ارائه شده است

چگونگی پراکندگی سرعتهای مولکولی را به روشنی توصیف میکند به طور مثال

 در دمای معین T نمودار سرعت های مولکولی یک گاز مطابق منحنی زیر است

 

 

   این منحنی نشان می دهد که بیشترین احتمال برای سرعت R مول بر ثانیه وجود

 دارد یعنی بیشترین ذرات با سرعت R مول بر ثانیه حرکت میکنند و برای

 سرعت های بیشتر یا کمتر از R مول بر ثانیه احتمال کاهش می یابد یعنی

عده کمتری از ذرات با سرعت های بیشتر یا کمتر از R مول بر ثانیه حرکت میکنند

در حالت کلی قبول داریم که با افزایش دما سرعت افزایش می یابد . قانون ماکسول و

بولتزمن  تاثیر افزایش دما را مطابق منحنی زیر نشان می دهد

 

 

 

   همانطور که از شکل مشخص است در دمای بالاتر منحنی پهن ترو کوتاه تر شده

 وبه طرف سرعتهای بالاتر جابجا می شود یعنی به طور دقیقتر در دماهای بالاتر

 تعدادذراتی که حد اکثرسرعت را دارند کاهش می یابدولی سهم بیشتری از ذرات

 سرعت های کم تر یابیشتر از حد ماکزیمم را دارند و یا به فرض برای سرعت های

 R مول بر ثانیه سطح زیر منحنی a نشانگر تعدادذراتی است که در دمای پایین

 T1 این سرعت را دارند و سطح زیر منحنی a+b نشانگر تعداد ذراتی است که در

 دمای بالای  T2 این سرعت را  دارا می باشند

چنانچه روشن است در دمای T2 تعداد بیشتری از ذرات دارای این  سرعت هستند

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم دی ۱۳۸۷ساعت 15:53  توسط اکبر کاظمی  | 

قانون توزیع ماکسول و بولتزمن

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم دی ۱۳۸۷ساعت 15:50  توسط اکبر کاظمی  | 

.براى رسوبكيرى عارى از الودكى بايد به جه نكاتى توجه نمود.

3.روش كل جدا سازى و شناشايى كاتيون هابه جه صورت بود.

4.كاتيونهاى كروه يك شامل جه يون هايى بود.عامل رسوب ساز جه يونى بود.

5. به جه علت اسيد كلريد ريك اضافى نبايستى به رسوب هاى كروه يك اضافه نمود.

6.جرا جيوه ىر هر دو كروه يك و دو طرح اناليز كيفى بيدا مى شود.

7.براى شناسايى Pb2+ازجه راههايى استفاده كرديم (دومورد).

8.جرا كاتيون هاى كروه يك در محلول اسيدى رسوب داده مى شوند.

9.اساس جدا نمودن يون نقره از جيوه جه بود.

10.كاتيون هاى كروه5 را نام برده و راههاى شناسايى انها را بيان نماييد.

11.دليل اضافه كردن اكزالات امو نيوم وسولفات امونيوم براى شنا سايى منيزيم وكلسيم جه بود.

۱۲.برای شناسایی امونیوم از چه راهی استفاده کردیم.چرا؟

۱۳.کاتیونهای وانیون رسوب سازگروه سوم را نام ببرد.

۱۴.برای احیا بی کرومات وپرمنگنات ازچه احیا کننده ای استفاده میشود.

۱۵.راه شناسایی کبالت ونیکل را بنویسید.

۱۶.کاتیون های گروه دو را نام برده ودرچه شرایطی با چه انیونی رسوب میدهند.

۱۷.کاتیون های گروه چهار را نام برده ودرچه شرایطی با چه انیونی رسوب میدهند.

۱۸حلالیت کلریدهای سرب نقره وجیوه را در آب گرم مقایسه کنید.

۱۹.حلالیت سولفیدهای نیکل کبالت ومنگنز را در محیط اسیدی مقایسه کنید.

۲۰.فهرست رسوبات ورنگ های ان را مشخص کنید.

۲۱.چرا جدایی وتفکیک کاتیون های گروه چهار از سایر گروهها مشکلتر است.

۲۲.حلالیت کربناتهای باریم کلسیم واسترانسیم رادر کرومات پتاسیم مقایسه کنید.

۲۳.در رسوب گیری گروه دو بوسیله سولفید سدیم یک رسوب زرد بعد از حرارت بدست امده این رسوب چیست.

۲۴.کمپکسهای زیر را به روش ایو پاک نامگذاری کنید.

[Sn Cl6]2-           [Cu(NH3)]2+          [Sn(C2O4)3]2-                [Cu(NH3)4]SO4

25.هر كدام از كاتيون هاي زير شعله را چه رنگي مي كنند.

ليتيم    سديم      پتاسیم     کلسیم     استرانسیم    سزيم    مس

26.واكنش هاي زيررا تكميل كرده موازنه كنيد.

PbCl2+H2O(700C)è

Pb2++CrO42-è

AgCl+NH4OHè

Mn2++NaBiO3+H+è

MnO4-+CH3CH2OH+H+

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آذر ۱۳۸۷ساعت 13:53  توسط اکبر کاظمی  | 

جهارراه جدا سازىمواد را نام ببريد .
+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آذر ۱۳۸۷ساعت 13:43  توسط اکبر کاظمی  | 

.راه شناسايى كلسيم را نوشته وجه رسوبى با اين معرف مى دهد.

از اكسا لات امونيم استفاده كرديم كه رسوب سفيد كريستالى كلسيم اكسا لات داد

   + 2 NH4Cl      CaCl2+(NH4)2C2O4 è CaC2O4

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آذر ۱۳۸۷ساعت 13:38  توسط اکبر کاظمی  | 

ش 2

)هر یک از مفاهیم زیر را شرح دهید.

الف. خود پروتون کافتی   ب.ثابت حاصلضرب حلالیت   ج.کاتد   ه.اکسایش   و.عدد اکسایش   ز.فرایند احیا   ح.اسید باز ارنیوس   ی.اسید باز لوئیس

2)قدرت اسیدی یا بازی یک اسیدوباز به چه عواملی وابسته است.هرکدام را با ذکر مثال به اختصارشرح دهید.

3)عوامل موثر بر ثابت تعادل را شرح دهید و ارتباط این عوامل با ثابت تعادل را بیان نمائید.

4)سه حلال آمفی پروتیک را نام برده وتعادل خود یونشی ورابطه ثابت تعادل را برای انها بنویسید.

5)اسید ضعیف HXدرمحلول 0.15مولار به میزان1.2% یونیزه میشود. چند درصد HXدر محلول .03مولار یونیزه میشود.

6)الف.غلظت یون های کلر در محلول اشباع از Agclرا حساب کنید  ب.غلظت یون های کلررا درمحلول .001مولار از نیترات نقره برای عدم تشکیل رسوب حساب کنید.

Ksp=1.7 . 10 -10

7)ثابت یونش شناساگر H Lnبرابر 6.7 .10-9است. رنگ این شناساگر در محیط اسیدی زرد ودر محیط قلیایی قرمز است.هنگامی که نسبت فرم زرد رنگ به قرمز رنگ 20به 1 شود رنگ زرد مشاهده میشود وفرم قرمز هنگامی غالب خواهد شد که نسبت فرم قرمز به زرد 4به 1 شود گستره تغییر رنگ این شناساگر چقدر است

8)Emf پیل حاصل از نیم پیل Mg2+/Mg با غلظت 0.05 مولار Mg2+ونیم پیل Ni2+/Niبا غلظت 1.5مولار  Ni2+/را محاسبه کنید. معادله واکنش پیل را بنویسیدوشماتیک کلی پیل را رسم نموده(با استفاده از پل نمکی)وجهت جریان وحرکت الکترونها رادر مدار خارجی نشان داده وهمچنین اند وکاتدرا مشخص نمائید.

Ni: E0=-0.250           Mg : E0=-2.63

 

کمال علم معرفت خداوند است . ( دکتر یگانه فعال )

آرشيو نظرات  نظر بدهید!

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم آذر ۱۳۸۷ساعت 9:57  توسط اکبر کاظمی  | 

كاربرد: از قيف براي انتقال محلول از ظرفي به ظرف ديگر استفاده مي شود (به عنوان مثال براي انتقال محلول از ظرفي به بورت، استوانه مدرج، بالن پيمانه اي، قيف شيردار، ارلن و… از قيف استفاده مي شود) براي اين كار، محلول موردنظر را نخست در بشـر ريخته سپس به كمك قيف تمـيز به ظرف دلخواه منتقل مي شود.

- از قيف براي جدا كردن مايع از جامد نيز مي توان استفاده كرد. اين كار در شيمي تجزيه وزني براي صاف كردن رسوبها از اهميت ويژه اي برخوردار است.

طرزكار: براي اين كار نخست بايد قيف راشست و خشك كرد (دراتو) سپس كاغذ صافي متناسب با قيف و با ذره هاي رسوب برگزيد (كاغذ صافي با قيف مناسب است كه پس از قرار دادن در قيف حدود 5/0 تا 5/1 سانتي متر از لبه قيف پايينتر باشد ـ و زماني متناسب با ذره هاي رسوب است كه آب زير صافي كاملاً زلال باشد.

براي گذاشتن كاغذ صافي در قيف ابتدا بايد آن را چندين با تا كرد، به شكل قيف درآورد و در آن گذاشت. براي اين كه كاغذ به قيف بچسبد بايد آن را خيس كرد و با انگشت تميز كاغذ صافي را كاملاً به جداره قيف چسباند. اگر كاغذ صافي كاملاً به قيف نچسبد و حبابهاي هوا بين كاغذ و جداره داخلي قيف بماند عمل صاف كردن كند مي شود.

قطره چگان

قطره چكان: وسيله اي شيشه اي يا پلاستيكي است كه يك طرف آن داراي حباب لاستيكي قابل ارتجاع و طرف ديگر آن يك ميله شيشه اي (يا پلاستيكي) با نوك بسيار باريك است طول لوله قطره چكان با ارتفاع دهانه ظرف محتواي مايع مورد استفاده متناسب مي باشد و از چند سانتي متر تجاوز نمي كند.

كاربرد: معمولاً از قطره چكان براي ريختن معرفها (فنل فتالئين، تورنسل، هليانتين) و يا برداشتن محلول هايي كه بخار سـمي توليد مي كنند (مانند: اسيد كلريدريك غليظ، آب برم، آمونياك و…) و يا محلول هايي كه احتمال خطر آنها هنگام ريختن به دست و لباس زياد است (مانند: محلول اسيد سولفوريك غليظ يا اسيد نيتريك غليظ) استفاده مي كنند.

* در ظرف هاي قطره چكاني تيره رنگ، معمولاً بايد موادي را ريخت كه در اثر جذب نور تجزيه و يا تغيير مي كنند (مانند: پرمنگنات پتاسيم، پراكسيدهيدروژن، اسيد نيتريك غليظ و…)

* در ظرف هاي قطره چكاني يا ظرف هاي درپوش ديگر، هيچ گاه نبايد محلول سود يا پتاس ريخت، زيرا از نوع مواد، هنگام تبخير و خشك شدن درِ ظروف را مسدود مي كنند و جدا كردن آنها بسيار دشوار خواهد بود.

طرز كار: هنگام كار كردن با قطره چكان ابتدا با فشار دادن به لاستيك، هواي درون ميله شيشه اي را بايد خالي كرد و آن را به داخل مايع قرار داد. سپس با برداشتن فشار از روي لاستيك، مايع را به طرف ميله شيشه اي كشيد. پس از بالا كشيدن مايع، از مايع داخل آن، براي آزمايش استفاده كرد.

«بالن حجمي»
بالن حجمي: ظرفي شيشه اي با گردن باريك و دراز است كه بر روي آن خطّ نشانه حلقوي وجود دارد. گنجايش بالن حجمي با عددي كه بر روي آن نوشته شده است مشخص مي شود كه حدّ آن همان خط نشانه است.

كاربرد: بالن حجمي براي 2 منظور به كار مي رود: يكي براي رقيق كردن محلول با غلظت معين، ديگري براي تهيه محلول هاي سنجيده يا استاندارد.

طرز استفاده: بالن حجمـي را معمولاً با قيفـي كه در دهانه آن قـرار مي گيرد، بايد پر كرد. نخست مي توان مايع يا محلول را با سرعت تا رسيدن سطح آن به نزديك خط نشانه در بالن حجمي ريخت براي پر كردن بالن تا خط نشانه، بهتر است از قطره چكان كمك گرفت و با ريختن قطره قطره‌ محلول موردنظر آن را به طور دقيق به خط نشانه رسانيد (اين عمل را اصطلاحاً به حجم رسانيدن مي نامند). براي دقت بيشتر بايد انحناي سـطح مايع يا محلول بر خطِ نشانه مماس باشـد. در اين حالت بايد چشم را طوري نگاهداشت كه نيم دايره خط نشانه سمت آزمايش كننده، نيمه ديگر خط نشانه پشتي را كاملاً بپوشاند (ديده نشود). چون از بالن حجمي براي سنجش هاي دقيق استفاده مي شود، رعايت اين نكته بسيار ضروري است.

استوانه مدرج

استوانه مدرج: لوله شيشه اي استوانه اي شكل، مشابه لوله آزمايش است كه در پايه اي از جنس پلاستيك جاي مي گيرد و يا عموماً داراي پايه پهن شيشه اي است كه مي تواند آن را روي ميز به طور قائم نگهدارد. لبه آن مانند بشر، برگشتگي شيارمانندي براي خالي كردن محلول دارد. تفاوت درجه بندي آن با بورت و پيپت در اين است كه درجه هاي كوچكتر آن در پايين قرار دارد.

كاربرد: ابزاري است كه در اندازه گيري حجم مايع ها به كار مي رود.

طرز استفاده: استوانه مدرج را بايد در جاي كاملاً صاف و مسطح قرار داد و هنگام ريختن يا برداشتن محلول، پايه آن را با دو انگشت محكم نگهداشت تا از افتادن و شكستن آن جلوگيري شود.

چند نكته: چون استوانه مدرج، برخلاف لوله آزمايش جاي خاصي ندارد. از اين رو بايد بي درنگ پس از انجام كار، آن را دور از دسترس، در جاي امني قرار داد. اگر لبه استوانه مدرج پريده باشد، نبايد آن را دور انداخت. زيرا با استفاده از لوله هاي پلاستيكي شفاف و مناسب مي توان از آنها دوباره استفاده كرد. براي اين منظور مي توان قسمت شكسته آن را با سوهان صاف كرد و حلقه اي از لوله پلاستيكي مناسب به لبه آن وصل و با باريك كردن يك گوشه لوله پلاستيكي از آن استفاده كرد. از استوانه مدرجي كه ارتفاع آنها در اثر شكسته شدن، خيلي كوتاه شده باشد، براي اندازه گيري چگالي مايع ها (آب، نفت، جيوه…) مي توان استفاده كرد.

بشر

بشر: بشر يا ليوان آزمايشگاهي وسيله استوانه اي شكل است كه در اندازه هاي مختلف از شيشه و يا پلاستيك ساخته مي شود.

كاربرد: بشـر ممكن است ساده يا مدرج باشـد. از بشر مدرج اغلب براي برداشتن حجم معيني از مايع ها هم استفاده مي شود. از بشر مدرج يا ساده، براي برداشتن مايع ها، گرم كردن محلول ها (از جنس شيشه اي) تهيه‌ محلول، حل كردن مواد، انتقال محلول، رسوب گيري، تهيه مواد و غيره استفاده مي شود.

طرز كار: پيش از هر كاري بايد بشر را شست. براي شستن بشر بايد با لوله شوي جداره داخلي و خارجي بشـر را ساييد تا مواد چسبنده به آن جدا شود، سپس آن را با آب معمولي شست. بسته به نوع كار مي توان بشر را مانند بورت يا پيپت شست و شو داد (يعني شستن، آب كشيدن با آب معمولي، كُر دادن با آب مقطر، كر دادن با محلول موردنظر كه بايد در بشر ريخته شود)

بيرون بشـر را پس از شست و شـو بايد با دسـتمال تميز خشك كرد، براي خشك كردن داخل آن مي توان از اين روش استفاده كرد:

- بشر را روي سه پايه و توري نسوز گذاشت و شعله چراغ گاز را دور تا دور گرداند. (شعله را نبايد داخل بشر برد زيرا اين عمل سبب شكستگي آن مي شود) تا كاملاً داخل آن خشك شود. بشر را تا مدتي به همان حال بايد باقي گذاشت تا سرد شود.

اسپاتول

اسپاتول: ابزار چيني يا فلزي است كه داراي 2 قسمت مي باشد، يكي دسته و ديگري تيغه. كه كمي پهنتر است. از اسپاتول براي نرم كردن مواد جامد و برداشتن آن استفاده مي شود. لازم است يادآوري كنيم كه مواد شيميايي را نبايد با دست برداشت. براي برداشتن مواد ابزاري مانند: اسپاتول، انواع قاشق هاي چيني و پلاستيكي و يا فلزي را بايد به كار برد.

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم آذر ۱۳۸۷ساعت 9:21  توسط اکبر کاظمی  | 

بوته چيني

بوته چيني (كروزه چيني): بوته آزمايشگاهي ظرف مخروطي (مخروط ناقص) شبيه انگشتانه است كه ليه هاي آن كاملاً صاف و جداره هاي داخلي و خارجي آن صاف و صيقلي است. اگرچه بوته آزمايشگاهي را از جنس فلز (بويژه از نيكل). گرافيت و سفال (بوته گلي يا سفالي) نيز مي سازند اما اين بوته ها عمدتاً از جنس چيني تهيه مي شود و معمولاً داراي سرپوش است.

كاربرد: از بوته در آزمايشـگاه معمولي براي اندازه گيري آب تبلور كات كـبود يا سولفات مس Пبه فرمول H2O 5 CuSO4 .، زاج سبز يا سولفات آهن П به فرمول H2O7 . FeSO4 و نمك قليا يا كربنات سديم به فرمول H2O10 . Na2CO3 و همچنين براي ذوب قند، پارافين جامد و… استفاده مي شود. چون بوته چيني در برابر گرما (تا حدودْ1200C) مقاوم است، از آن در آزمايشگاه هاي شيمي تجزيه براي خشك كردن رسوب كردن رسوب و پختن رسوب در كوره الكتريكي استفاده مي شود.

طرز كار: هنگام گرم كردن بوته بايد آن را با گيره ويژه اي (گيره بوته) برداشت و در حفره مثلث نسوز مناسب، قرار داد. مثلث نسوز طبق شكل، به شكل مثلث است كه از يك مثلث فلزي با سه قطعه روكش چيني نسوز ساخته شده است و از آن عمدتاً براي نگهداشتن بوته، به هنگام گرما دادن آن استفاده مي شود. يك مثلث نسوز هنگامي براي يك بوته مناسب است كه⅔ بوته در حفره آن قرار گيرد، در غير اين صورت حالت نامتعادلي پيدا مي كند و در اثر ضربه كوچكي ممكن است بشكند.

چند نکته درباره بوته چيني

- اسيدها بر بوته اثر ندارند اما بازها سبب خوردگي بوته مي شوند. براي پاك كردن بوته تا حد امكان نبايد از اسيدها هم استفاده كرد.

- بوته هاي شكسـته را نبايد دور ريخـت زيرا از خرده هاي آنها براي آب گيري الكل و تهيه اتيلن مي توان استفاده كرد. (بوته شكسته را مي توان خرد كرده، به عنوان ماده آبگير مورد استفاده قرار داد)

- هنگامي كه از بوته براي سنجش هاي وزني استفاده مي شود نخست بايد بوته خالي را چندين بار در كوره الكتريكي در دماي معين (دماي لازم براي پختن رسوب) قرار داد و پس از سرد كردن، وزن كرد تا به وزن ثابت رسيد. اين كارها، يعني: گرم كردن، سرد كردن و وزن كردن بوته تا رسيدن به وزن ثابت پيش از پختن هر رسوب الزامي است.

شيشه ساعت

شيشه ساعت: شيشه ساعت ابزاري است و همان طور كه از نامش پيداست شبيه شيشه ساعت است و در اندازه هاي مختلف ساخته مي شود.

كاربرد: از شيشه ساعت براي تبخير سريع مايع ها و محلول ها استفاده مي شود.

طرز استفاده: شيشه ساعت را مانند ابزار شيشه اي ديگر، بايد شست و شو داد و در صورت لزوم آن را با دستمال خشك كرد.

گاهي براي سرعت بخشيدن به عمل تبخير، شيشه ساعت را در دهانه بشر قرار مي دهند تا با جوشاندن آب درون بشر و گرم شدن شيشه ساعت با بخار آب جوش، عمل تبخير و تبلور سريعتر انجام گيرد.

قيف شيشه اي

قيف شيشه اي: ابزار مخروطي شكل است كه در قسمت پايين آن لوله باريك و بلندي قرار دارد. نوك اين لوله مورب است. شيشه بدنه قيف معمولاً 60 درجه است.

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم آذر ۱۳۸۷ساعت 9:20  توسط اکبر کاظمی  | 

اندازه گیری وزنی آهن

اندازه گیری وزنی آهن

1. چرابرای شروع رسوب دهی آهن محلول را تا 200میلی لیتر رقیق ساخته وآمونیاک را نیز باید به آهستگی اضافه کنیم؟

2.چرا رسوب باید قبل از حرارت در اندازه گیری وزنی آهن عاری از یون کلرید باشد؟

3.علت شستشوی رسوب در اندازه گیری وزنی آهن بامحلول نیترات آمونیم چیست؟ چرا این کار را با آب مقطر انجام نمی دهیم؟

4.تمامی واکنش های مراحل مختلف را در اندازه گیری وزنی آهن بنویسید؟

آزمایش اندازه گیری وزنی کلسیم

1.بنظر شما ایا استفاده از اسید اگزالیک در رسوبگیری همگن بهتر است یا آمونیم اگزالات؟پاسخ خود را با ذکر دلیل توضیح دهید؟

2.واکنش های تمامی مراحل آزمایش اندازه گیری وزنی کلسیم را بنویسید؟

3.علت استفاده از شناساگر متیل رد در آزمایش اندازه گیری وزنی کلسیم چیست؟

استاندارد کردن اسید و باز

1.شرایط یک استاندارد اولیه مناسب چیست؟

2.استاندارد های اولیه دیگری بجز موارد ذکر شده برای استاندارد کردن اسیدهای قوی وهمچنین بازهای قوی نام ببرید؟

3.یک دستور کار خلاصه برای استاندارد کردن یک محلول اسید سولفوریک تقریبا" 0.1مولار بیان کنید؟

آزمایش اندازه گیری محتوای استیک اسید در سرکه

1.در یک کارخانه برای تمیز کردن چربی موجود در سطح ورق های اهنی واماده سازی انها برای رنگ امیزی انها را توسط محلول موادی بنام چربی بر می شویند که عمدتا" از مواد قلیایی و بعضی دتر جنتها ساخته می شود. در مخلوط چربی بر از کربنات سدیم فسفات وبعضی مواد دیگراستفاده می شود .روشی برای تعیین قلیائیت کل و تعیین در صد خلوص Na3Po4وNa2Co3در یک نمونه چربی بر پودری که توسط یک شرکت سازنده ارائه شده برای استفاده در این کارخانه پیشنهاد کنید (قلیائیت کل را بر حسب در صد Na2oگزارش کنید؟

اندازه گیری مخلوط سود و کربنات

1.امکان یا عدم امکان مخلوط های پودری زیررابررسی کنید.(روش کار وذکر جزئیات وشناساگرو محلول استاندارد لازم)

الف)سود و فسفات               ب)کربنات و فسفات              ج)بیکربنات و فسفات

د)بیکربنات و سود                 ه)کلرید آمونیوم و اسید فسفریک

روش مرو فاجانس

1.در روش مر PHمحلول باید بین 7تا10باشد. علت را ذکر کنید.

2.مکانیزم عمل شناساگر در روش فاجانس را ذکر کنید.

3.نقش دکسترین در روش فاجانس را ذکر کنید.

4. شناساگر در روش مر چه ماده ای می باشد.

5.چرا در روش مر از کلسیم کربنات استفاده می کنیم.

روش ولهارد

1.کلیه واکنشهای روش ولهارد را بنویسید.

2.نقش و مکانیزم عمل Fe3+رادر روش ولهارد بنویسید.

3.علت افزودن اسید نیتریک و نیترو بنزن رادر روش ولهارد بنویسید.

یدومتری

1.مکانیزم عمل شناساگر در یدومتری چیست.

2.چرا محلول حاوی ید و نشاسته را تا جوش حرارت دهیم رنگ آبی آن از بین رفته و با سرد شدن دوباره پدیدار میشود.

3.ده میلی لیتر محلول آب اکسیژنه  20درصد حجمی در محیط اسیدی با چند میلی لیتر محلول یک نرمال KIواکنش کامل می دهد؟

سختی آب

 1.انواع سختی آب و راههای از بین بردن انها را بنویسید.

 2.یک نمونه آب دارای غلظت03/0مولار کلسیم و02/0مولار منیزیم می باشد سختی کل و منیزیم         و کلسیم  را به تفکیک بر حسب mg/LCaCo3 بدست آورید.

اندازه گیری کلسیم در قرص کلسیم 

1.تیتراسیون های جانشینی در چه مواردی به کار می رود وچه محاسنی نسبت به تیتراسیون مستقیم دارند

 

 

 

واکنش

28.طرف دوم واكنش هاي زير را نوشته موازنه كنيد.

Hcl+NaOHè

KNO3+H2

KMnO4+H2C2O4è

Na2S2O3+I2è

Mg+HNO3è

èكرماCa(HCO3)+

èكرماMg(HCO3)+

IO3-+SO32-+H+è

Na2SO3+H2SO4è

چهارشنبه یکم خرداد 1387
محاسبه سختي اب

محاسبه سختي اب:

NHCLVHCLX(Mca+MMg) =سختي موقت

NHCL(V 2 –V 1 )X(Mca+MMg) =سختي دايم

مقدار Xاز رابطه مقابل بدست مي ايد: 

=1000مقدار اب شهر.X                       

= N EDTA V EDTA .1000.100 / V.2 سختي كل

 
لیگاند
لیگاند در شیمی به مولکول و آنیونی گفته می شود که با یک فلز ترکیب کمپلکس دهد. تعداد سابت های فعال در لیگاندها متغیر است. در شیمی معدنی لیگاند دارای چند سایت فعال برای حمله به یک فلز را لیگاند کیلات کننده می نامند. قدرت لیگاندهای مختلف در تشکیل پیوند با فلزات با هم تفاوت دارد. تفاوت قدرت لیگاندها باعث تفاوت در مقدار شکافتگی سطوح انرژی در فلز در اثر حضور لیگاند می شود. این مورد از مباحث نظریه میدان لیگاند است. به دلیل تفاوت مقدار میدان لیگاندها ساختمان ترکیبات کمپلکس از هم متفاوت است. این ترکیبات می توانند ساختاری هشت وجهی یا چهاروجهی داشته باشند.

سه شنبه سی و یکم اردیبهشت 1387
آنتالپی
آنتالپی مقدار گرمای سیستم در فشار ثابت است. معمولا تغییرات آنتالپی را در دستگاه های آنالیز مورد سنجش قرار می دهند. در واکنش های گرماگیر این تغییرات مثبت است یعنی آنتالپی سیستم در صورتی که واکنش گرماگیر باشد افزایش خواهد یافت درحالی که تغییرات آنتالپی واکنش های گرمازا منفی است یعنی آنتالپی سیستم هایی که در آنها این نوع از واکنش ها انجام می شوند کاهش می یابد. آنتالپی با انرژی درونی مرتبط است. مقدار کار مربوط به تغییر حجم نمونه ناشی از فشار سیستم تفاوت این دو را موجب می شود. تغییرات آنتالپی را با استفاده از روش کالریمتری سنجشی مقیاسی تعیین می کنند و از آن مقدار ظرفیت حرارتی ویژه نمونه را به دست می آورند.
طرزتهیه محلول

طرزتهیه محلول با نرمالیته مشخص :  برای این کارازفرمول  N=10Pd / Eاستفاده می کنیم .

N نرمالیته     P درصدخلوص      d چگالی    E اکی والان گرم                                                                                                                               

   Nنرمالیته :وزن هم ارزدریک لیترمحلول رامی گویند

وزن هم ارز:(همسنگ یا وزن  اکی والان):به مقداری ازهرماده برحسب گرم یا مول که کارایی آن درواکنش های شیمیایی

معادل یک گرم هیدروژن است اکی والان ان ماده گویند

برای معین کردن اکی والان گرم یک ماده می توان ازرابطه E=M /n  استفاده کردکه در ان   جرم مولی ماده است اما مقدار 

n بستگی به نوع واکنش دارد;

الف) درواکنش های خنثی شدن برای اسیدها وبازهامقدار برابرتعدادمولهای H +اسیدویا تعداد مولهای OH -بازاست که ازهر مول

اسیدیا بازدرواکنش شرکت می کنند

ب) برای واکنشهای Redoxمقدار nبه مقدار تغیرعدد اکسایش کاهش یا همان تعداد الکترون مبادله شده بستگی دارد

ج) درمورد نمکها nبرابر حاصل ضرب ظرفیت فلزدرتعداد اتمهای درفرمول تجربی نمک است برای مثال اکی والان های

  FeSO4 برابر2/1طول (76گرم) واکی والان Fe 2 (SO 4)3  برابر6/1مول 6/400است.

مثال:طرزتهیه 250میلی لیتراسیدکلریدیک2نرمال ازیک اسیدغلیظ به مشخصا ت زیررابدست اورید:

P=1.19 درصدخلوص      0.27=d چگالی      E=26.46/1       Mr=26.46 اکی والان گرم

N=10*27*1.19 /26.46=12.08      12.08*V1=2*250èV1=41.4 ml

پس اگر41.4 ml ازاسیدغلیظ فوق را با اب مقطر دریک بالون250 به حجم کلی 250برسا نیم250ml  محلول اسیدکلرید2 نرمال خواهیم داشت.

مثال:طرزتهیه 250میلی لیتراسیدسولفوریک2نرمال ازیک اسیدغلیظ به مشخصا ت زیررابدست اورید:

P=0.98درصدخلوص      1.84=d چگالی      E=98/n       Mr=98اکی والان گرم

مثال:طرز تهیه 500میلی لیتر سدیم ازNaOHوNaCl:

ازمایشگاه شیمی یک

۱. با افزایش ارتفاع ,نقطه جوش مایع چه تغییری می کند علت تغییر را بنویسید.

۲. راههای از بین بردن سختیهای موقت و دائم را بنویسید.

۳. شناساگر مورد استفاده در آزمایش یدومتری چیست و چرا آن را ابتدای تیتراسیون اضافه نمی کنیم.

4. معادلات شیمیایی زیر را کامل بنویسید و با استفاده از قانون هس رابطه بین گرما های واکنش را بنویسید

                                                                                    H1       NaOH(S)+H2Oè   

                                                                                     H2      Hclè NaOH(S)+

                                                                                      H3          è   HCl NaOH(aq)+

۵. در آزمایش تعیین وزن اتمی منیزیم که بر اساس واکنش زیر برای  گرم نوار منیزیم انجام گرفت حجم گاز هیدروژن تولید شده در شرایط متعارفی  میلی لیتر به دست آمده است با انجام محاسبات لازم وزن اتمی منیزیم را به دست آورید. (ارتفاع ستون آب   باشد).

Mg+2HclèMgcl2+H2

د‌)     در تیتراسیون  میلی لیتر اسید اکسالیک برای رسیدن به نقطه پایان  پرمنگنات پتاسیم با غلظت  مولار مصرف شد.

الف) مولاریته اسید اکسالیک را به دست آورید.

ب) شناساگر این تیتراسیون را نام ببرید.

ج) علت استفاده از حرارت در این تیتراسیون را بنویسید.

د) طرف دوم معادله زیر را نوشته و موازنه کنید.  

  MnO4-+C2O4-è

 

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم آذر ۱۳۸۷ساعت 8:46  توسط اکبر کاظمی  | 

نمونه سوال آزمایشگاه شیمی1

نمونه سوال آزمایشگاه شیمی1

۱.دو مورد از وسایل ازمایشگاهی را نام برده انواع وکاربرد ان ها را توضیح دهید.

۲.طرز تهیه 100ml سود 0.1 Nاز سود جامد با مشخصات زیر را بنویسید.

فرمول شيميايي         NaOH             :جرم مولکولی 40    درصد خلوص95%

۳.طرز تهیه دو لیتر محلول سدیم1000ppmازNaclبا جرم مولکلی58.8رابنویسید.

۴.طرز تهیه 500mlمحلول 2%ازNacl

۵.برای تهیه ,0.1N, H 2 SO 4 ,250mlچه حجم از این اسید به مشخصات زیر لازم است.

P=98%     d=1.84    Mr=98

۶.چه گرماهایی در تعیین گرمای انحلال نمک ها موثرند و مقدار انرژی اب دار شدن نمک به چه چیزی وابسته است.

۷.شناساگر اسیدو باز را تعریف کرده وشناساگر مورد استفاده در تیتراسیون اسیدوباز کدام ماده بود.

۸.تیتراسیون های اکسیدواحیا را تعریف کرده ومثال بزنید.

۹.شرایط یک تیتراسیون را بنوسید.

۱۰.راههای تعیین جرم اتمی عناصر را بنویسید.

۱۱.کروماتوگرافی چیست وشناساگر کاتیون های مس ونیکل چه موادی بوده وچه کمپکسهایی با چه رنگ هایی ایجاد می شد.

۱۲.اثر غلظت ودما را بر سرعت واکنش شرح دهید.

۱۳.نقطه جوش را تعریف کنید.

۱۴.تعیین نقطه جوش به روش میکرو را توضیح داده و چرا با نقطه جوش استاندارد مواد تفاوت دارد (چهار مورد).

۱۵.سختی موقت ناشی از چه موادی است وراههای از بین بردن ان را نام ببرید .وشناساگر مورد استفاده در این واکنش را بنويسيد

۱۶.سختی کل ناشی از چه موادی است وراه اندازه گیری ان را بنویسید وواحد ان چیست.وشناساگر مورد استفاده دراین واکنش را بنويسيد

۱۷.شناساگر مورد استفاده در واکنش يدو متری چیست وچرا ان را از ابتدای تیتراسیون اضافه نکردیم.

۱۸.چرا برای تعیین نقطه جوش اتانول یا استون از اب استفاده کردیم.

۱۹.چرا برای تعیین نقطه جوش خود ماده مجهول را مستقیما"گرما نمی دهیم.

۲۰.تقطیر چیست وانواع ان را نام ببرید وسایل مورد استفاده در این ازمایش را بنویسید.بدنه اصلی دستگاه تقطیر چیست . سرعت تقطیرچیست,علت استفاده از سنگ جوش,برای کف نکردن محلول از چه موادی استفاده می کنیم برای تقطیر جامدات از چه وسیله ای استفاده می کنیم.

۲۱.دو مورد از نکات ایمنی که باید در ازمایشگاه رعایت شود

۲۲.روش بوئیدن مواد سمی در ازمایشگاه را بنویسید.

۲۳.محاسبات مربوط به تعیین وزن اتمی منیزیم را نوشته و درصد خطای ازمایش را بنویسید.

۲۴.اندازه ذرات و حرارت چه اثری بر انحلال نمک ها دارد.

۲۵.درجه حرارت چه تاثیری برR f دارد وچرا ؟دیگر عوامل موثر بر انرانام ببرید.

۲۶.ایا در تمام روش های کروماتو گرافی از یک حلال استفاده می شود.چرا؟

27.عبارات زير را تعريف كنيد.

1 اسيد سنجي 2 خنثي شدن 3 كرماي ويزه وظرفيت كرماي ويزه 4 فاز 5 كرماي انحلال 6 كر ماي انحلال 7 منكانيمتري 8 يدومتري 9 اكسايش 10 كاهنده 11 اناليت 12 ماده استاندارد 13 انواع روشهاي تجزيه 14 جهار تعريف اسيدوباز

28.طرف دوم واكنش هاي زير را نوشته موازنه كنيد.

Hcl+NaOHè

KNO3+H2Oè

KMnO4+H2C2O4è

Na2S2O3+I2è

Mg+HNO3è

èكرماCa(HCO3)+

èكرماMg(HCO3)+

IO3-+SO32-+H+è

Na2SO3+H2SO4è

 
 
+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم خرداد ۱۳۸۷ساعت 22:49  توسط اکبر کاظمی  | 

جدول تناوبي

جدول تناوبي

جدول تناوبي

اخبار و رویدادها

کتابها و پایان نامه ها شخصیتها و محققین
 
  گروهها
1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA IB IIB IIIB IVB VB VIB VIIB VIII
IA IIA IIIB IVB VB VIB VIIB VIII IB IIB IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA
1 1
H
      2
He
2 3
Li
4
Be
      5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
3 11
Na
12
Mg
13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
4 19
K
20
Ca
21
Sc
  22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
5 37
Rb
38
Sr
39
Y
  40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
6 55
Cs
56
Ba
57
La
1 72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
7 87
Fr
88
Ra
89
Ac
2 104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Uun
111
Uuu
112
Uub
  114
Uuq
  116
Uuh
  118
Uuo
       
6   1
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
7   2
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr
 

راهنما

مشخصات فيزيکي
مشخصات مربوط به فشار و دماي نرمال است

گازها

 Xx  جامدات  Xx

مايعات

 Xx عناصر مصنوعي  Xx

سريها

فلزات غير فلزات
عناصر قليايي عناصر قليايي خاکي
واسطه داخلي عناصر واسطه
فلزات شبه فلزات غير فلزات هالوژنها گازهاي نوبل
لانتانيدها
اکتنيدها

Transاکتينيدها

 

نمايش جدول بترتيب از :

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم خرداد ۱۳۸۷ساعت 22:47  توسط اکبر کاظمی  | 

امکانات
امکانات و چنانک که به نادر افتد مردمي که نجارت نا آموخته تختي نيک تواند تراشيد ، به نادر افتد که مردمي منطق نا آموخته علمي مکتسب بر وجهي کامل حاصل تواند کرد . بل ، همچنانک بيشتر مردم که نجارت ندانند قادر باشند بر آنک چوبي بتراشند اما واثق نباشند به آنک آن چوب به آن تراشيدن به اصلاح آيد يا نيايد ، بلک تباه شود، بيشتر مردم که منطق ندانند در معاني تصرفي توانند کرد ، اما واثق نباشند به آنک از آن تصرف علمي حاصل شود يا نشود ، بلک در حيرت بيفزايند ، يا در ضلالت افکند . و نه هر که کاري کند داند که چه ميکند ، يا چه مي بايد کرد ، بلک بسيار کسان باشند که در کارها شروع کنند بر سبيل خبط . و همچنين باشد حکم کساني که طلب علوم کنند و بر صناعت منطق واقف نباشند.خواجه نصير الدين طوسي کلیه ی حقوق این وبلاگ توسط مسافر غریب محفوظ است.طراحی شده توسط Masoud Binaei.

و چنانک که به نادر افتد مردمي که نجارت نا آموخته تختي نيک تواند تراشيد ، به نادر افتد که مردمي منطق نا آموخته علمي مکتسب بر وجهي کامل حاصل تواند کرد . بل ، همچنانک بيشتر مردم که نجارت ندانند قادر باشند بر آنک چوبي بتراشند اما واثق نباشند به آنک آن چوب به آن تراشيدن به اصلاح آيد يا نيايد ، بلک تباه شود، بيشتر مردم که منطق ندانند در معاني تصرفي توانند کرد ، اما واثق نباشند به آنک از آن تصرف علمي حاصل شود يا نشود ، بلک در حيرت بيفزايند ، يا در ضلالت افکند . و نه هر که کاري کند داند که چه ميکند ، يا چه مي بايد کرد ، بلک بسيار کسان باشند که در کارها شروع کنند بر سبيل خبط . و همچنين باشد حکم کساني که طلب علوم کنند و بر صناعت منطق واقف نباشند.خواجه نصير الدين طوسي

طراحی قالب وبلاگ

کلیه ی حقوق این وبلاگ توسط مسافر غریب محفوظ است.طراحی شده توسط Masoud Binaei.

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم خرداد ۱۳۸۷ساعت 22:20  توسط اکبر کاظمی  | 

طرزتهیه محلول با نرمالیته مشخص

طرزتهیه محلول با نرمالیته مشخص

طرزتهیه محلول با نرمالیته مشخص :  برای این کارازفرمول  N=10Pd / Eاستفاده می کنیم .

N نرمالیته      P درصدخلوص      d چگالی      E اکی والان گرم                                                                                                                                     

 

  Nنرمالیته :وزن هم ارزدریک لیترمحلول رامی گویند

وزن هم ارز:(همسنگ یا وزن  اکی والان):به مقداری ازهرماده برحسب گرم یا مول که کارایی آن درواکنش های شیمیایی

معادل یک گرم هیدروژن است اکی والان ان ماده گویند

برای معین کردن اکی والان گرم یک ماده می توان ازرابطه E=M /n  استفاده کردکه در ان   جرم مولی ماده است اما مقدار 

n بستگی به نوع واکنش دارد;

الف) درواکنش های خنثی شدن برای اسیدها وبازهامقدار برابرتعدادمولهای H +اسیدویا تعداد مولهای OH -بازاست که ازهر مول

اسیدیا بازدرواکنش شرکت می کنند

ب) برای واکنشهای Redoxمقدار nبه مقدار تغیرعدد اکسایش کاهش یا همان تعداد الکترون مبادله شده بستگی دارد

ج) درمورد نمکها nبرابر حاصل ضرب ظرفیت فلزدرتعداد اتمهای درفرمول تجربی نمک است برای مثال اکی والان های

  FeSO4 برابر2/1طول (76گرم) واکی والان Fe 2 (SO 4)3  برابر6/1مول 6/400است.

مثال:طرزتهیه 250میلی لیتراسیدکلریدیک2نرمال ازیک اسیدغلیظ به مشخصا ت زیررابدست اورید:

P=1.19 درصدخلوص      0.27=d چگالی      E=26.46/1       Mr=26.46 اکی والان گرم

N=10*27*1.19 /26.46=12.08      12.08*V1=2*250èV1=41.4 ml

پس اگر41.4 ml ازاسیدغلیظ فوق را با اب مقطر دریک بالون250 به حجم کلی 250برسا نیم250ml  محلول اسیدکلرید2 نرمال خواهیم داشت.

مثال:طرزتهیه 250میلی لیتراسیدسولفوریک2نرمال ازیک اسیدغلیظ به مشخصا ت زیررابدست اورید:

P=0.98درصدخلوص      1.84=d چگالی      E=98/n       Mr=98اکی والان گرم

مثال:طرز تهیه 500میلی لیتر۱۷۵ppm سدیم ازNaOHوNaCl:

نمونه سوال آزمایشگاه شیمی 2

1.راه شناسايى كلسيم را نوشته وجه رسوبى با اين معرف مى دهد.

از اكسا لات امونيم استفاده كرديم كه رسوب سفيد كريستالى كلسيم اكسا لات داد  + 2 NH4Cl      CaCl2+(NH4)2C2O4 è CaC2O4

شنبه چهارم خرداد 1387
نمونه سوال آزمایشگاه شیمی 2

1.جهارراه جدا سازىمواد را نام ببريد .

2.براى رسوبكيرى عارى از الودكى بايد به جه نكاتى توجه نمود.

3.روش كل جدا سازى و شناشايى كاتيون هابه جه صورت بود.

4.كاتيونهاى كروه يك شامل جه يون هايى بود.عامل رسوب ساز جه يونى بود.

5. به جه علت اسيد كلريد ريك اضافى نبايستى به رسوب هاى كروه يك اضافه نمود.

6.جرا جيوه ىر هر دو كروه يك و دو طرح اناليز كيفى بيدا مى شود.

7.براى شناسايى Pb2+ازجه راههايى استفاده كرديم (دومورد).

8.جرا كاتيون هاى كروه يك در محلول اسيدى رسوب داده مى شوند.

9.اساس جدا نمودن يون نقره از جيوه جه بود.

10.كاتيون هاى كروه5 را نام برده و راههاى شناسايى انها را بيان نماييد.

11.دليل اضافه كردن اكزالات امو نيوم وسولفات امونيوم براى شنا سايى منيزيم وكلسيم جه بود.

۱۲.برای شناسایی امونیوم از چه راهی استفاده کردیم.چرا؟

۱۳.کاتیونهای وانیون رسوب سازگروه سوم را نام ببرد.

۱۴.برای احیا بی کرومات وپرمنگنات ازچه احیا کننده ای استفاده میشود.

۱۵.راه شناسایی کبالت ونیکل را بنویسید.

۱۶.کاتیون های گروه دو را نام برده ودرچه شرایطی با چه انیونی رسوب میدهند.

۱۷.کاتیون های گروه چهار را نام برده ودرچه شرایطی با چه انیونی رسوب میدهند.

۱۸حلالیت کلریدهای سرب نقره وجیوه را در آب گرم مقایسه کنید.

۱۹.حلالیت سولفیدهای نیکل کبالت ومنگنز را در محیط اسیدی مقایسه کنید.

۲۰.فهرست رسوبات ورنگ های ان را مشخص کنید.

۲۱.چرا جدایی وتفکیک کاتیون های گروه چهار از سایر گروهها مشکلتر است.

۲۲.حلالیت کربناتهای باریم کلسیم واسترانسیم رادر کرومات پتاسیم مقایسه کنید.

۲۳.در رسوب گیری گروه دو بوسیله سولفید سدیم یک رسوب زرد بعد از حرارت بدست امده این رسوب چیست.

۲۴.کمپکسهای زیر را به روش ایو پاک نامگذاری کنید.

[Sn Cl6]2-           [Cu(NH3)]2+          [Sn(C2O4)3]2-                [Cu(NH3)4]SO4

25.هر كدام از كاتيون هاي زير شعله را چه رنگي مي كنند.

ليتيم    سديم      پتاسیم     کلسیم     استرانسیم    سزيم    مس

26.واكنش هاي زيررا تكميل كرده موازنه كنيد.

PbCl2+H2O(700C)è

Pb2++CrO42-è

AgCl+NH4OHè

Mn2++NaBiO3+H+è

MnO4-+CH3CH2OH+H+è

 
+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم خرداد ۱۳۸۷ساعت 22:17  توسط اکبر کاظمی  | 

تست معدنی

تست معدنی

 

1-كداميك از فلزات قليايي پرتوزا مي‌باشد.

الف)ليتيم               ب)روپيديم                ج)فرانسيم                 د)سزيم

 

 

2-اندازه اتم‌هاي فلزات قليايي در هر دوره از همه.............. و انرژي يونش آنها در هر دوره از همه........... است.

الف)بيشتر-بيشتر              ب)بيشتر- كمتر           ج)كمتر- بيشتر            د)كمتر- كمتر

 

3-در بين عناصر قليايي كدام عنصر داراي كمترين انرژي يونش است.

الف)ليتيم               ب)روپيديم                ج)فزانسيم                 د)سزيم

 

4-كدام گزينه در رابطه با واكنش‌هاي فلزات قليايي نادرست است.

الف)شدت واكنش فلز قليايي با آب با افزايش اندازه اتم كاهش مي‌يابد.

ب)فلز قليايي به طور مستقيم با اكسيژن ، نيتروژن و گوگرد وارد واكنش مي‌شود.

ج)در نتيجه واكنش فلز قليايي با آب، گاز هيدروژن و محلول قليايي هيدروكسيد فلز توليد مي شود.

د)از واكنش مستقيم پتاسيم با اكسيژن، پتاسيم سوپراكسيد تشكيل مي ‌شود.

 

 

5-در هالوژن بر هم كنش بين مولكول‌ها از كدام نوع است.

الف)هيدروژني                  ب)فلزي                     ج)واندروالسي            د)كوالانسي

 

6-كدام اسيد از همه ضعيف‌تر است.

الف)HI                           ب)HBr               ج)HCl                             د)HF

 

7-كدام يك از تركيبات زير جهت سوخت موشك براي پرتاب فضاپيما استفاده مي‌شود.

الف)سديم هيپوكلريت         ب)آمونيوم پركلرات        ج)پتاسيم كلرات          د)كلرو اسيد

 

8-در گروه فلزات قليايي، كدام گزيه از بالا به پايين افزايش نشان مي‌دهد.

الف)انرژي يونش              ب)دماي جوش           ج)شعاع اتمي             د)دماي ذوب

 

9-رسانايي الكتريكي كداميك با افزايش دما، افزايش مي‌يابد.

الف)فلزات واسطه            ب)فلزات قليايي       ج)نيم رساناها             د)موارد الف وب

 

10-در ارتباط با ساختار فلزات كدام گزينه نادرست است.

الف) در يك فلز هرچه تعداد الكترونهاي شركت كننده در پيوند فلزي بيشتر باشد آن فلز چگال‌تر است.

ب)در گاليم نيروهاي پيوند فلزي حاكم بين اتم‌ها فلز در حالت مايع بسيار ضعيف است.

ج)در فلزات واسطه معمولاً الكترون‌هاي تراز d در پيوند فلزي شركت مي‌كنند.

د)نيروي جاذبه الكتروستانيك بين يونهاي فلزي مثبت و الكترون‌هاي غير مستقر، همان پيوند فلزي است

 
جمعه سوم خرداد 1387
نمونه سوال آزمایشگاه شیمی1

۱.دو مورد از وسایل ازمایشگاهی را نام برده انواع وکاربرد ان ها را توضیح دهید.

۲.طرز تهیه 100ml سود 0.1 Nاز سود جامد با مشخصات زیر را بنویسید.

فرمول شيميايي         NaOH             :جرم مولکولی 40    درصد خلوص95%

۳.طرز تهیه دو لیتر محلول سدیم1000ppmازNaclبا جرم مولکلی58.8رابنویسید.

۴.طرز تهیه 500mlمحلول 2%ازNacl

۵.برای تهیه ,0.1N, H 2 SO 4 ,250mlچه حجم از این اسید به مشخصات زیر لازم است.

P=98%     d=1.84    Mr=98

۶.چه گرماهایی در تعیین گرمای انحلال نمک ها موثرند و مقدار انرژی اب دار شدن نمک به چه چیزی وابسته است.

۷.شناساگر اسیدو باز را تعریف کرده وشناساگر مورد استفاده در تیتراسیون اسیدوباز کدام ماده بود.

۸.تیتراسیون های اکسیدواحیا را تعریف کرده ومثال بزنید.

۹.شرایط یک تیتراسیون را بنوسید.

۱۰.راههای تعیین جرم اتمی عناصر را بنویسید.

۱۱.کروماتوگرافی چیست وشناساگر کاتیون های مس ونیکل چه موادی بوده وچه کمپکسهایی با چه رنگ هایی ایجاد می شد.

۱۲.اثر غلظت ودما را بر سرعت واکنش شرح دهید.

۱۳.نقطه جوش را تعریف کنید.

۱۴.تعیین نقطه جوش به روش میکرو را توضیح داده و چرا با نقطه جوش استاندارد مواد تفاوت دارد (چهار مورد).

۱۵.سختی موقت ناشی از چه موادی است وراههای از بین بردن ان را نام ببرید .وشناساگر مورد استفاده در این واکنش را بنويسيد

۱۶.سختی کل ناشی از چه موادی است وراه اندازه گیری ان را بنویسید وواحد ان چیست.وشناساگر مورد استفاده دراین واکنش را بنويسيد

۱۷.شناساگر مورد استفاده در واکنش يدو متری چیست وچرا ان را از ابتدای تیتراسیون اضافه نکردیم.

۱۸.چرا برای تعیین نقطه جوش اتانول یا استون از اب استفاده کردیم.

۱۹.چرا برای تعیین نقطه جوش خود ماده مجهول را مستقیما"گرما نمی دهیم.

۲۰.تقطیر چیست وانواع ان را نام ببرید وسایل مورد استفاده در این ازمایش را بنویسید.بدنه اصلی دستگاه تقطیر چیست . سرعت تقطیرچیست,علت استفاده از سنگ جوش,برای کف نکردن محلول از چه موادی استفاده می کنیم برای تقطیر جامدات از چه وسیله ای استفاده می کنیم.

۲۱.دو مورد از نکات ایمنی که باید در ازمایشگاه رعایت شود

۲۲.روش بوئیدن مواد سمی در ازمایشگاه را بنویسید.

۲۳.محاسبات مربوط به تعیین وزن اتمی منیزیم را نوشته و درصد خطای ازمایش را بنویسید.

۲۴.اندازه ذرات و حرارت چه اثری بر انحلال نمک ها دارد.

۲۵.درجه حرارت چه تاثیری برR f دارد وچرا ؟دیگر عوامل موثر بر انرانام ببرید.

۲۶.ایا در تمام روش های کروماتو گرافی از یک حلال استفاده می شود.چرا؟

27.عبارات زير را تعريف كنيد.

1 اسيد سنجي 2 خنثي شدن 3 كرماي ويزه وظرفيت كرماي ويزه 4 فاز 5 كرماي انحلال 6 كر ماي انحلال 7 منكانيمتري 8 يدومتري 9 اكسايش 10 كاهنده 11 اناليت 12 ماده استاندارد 13 انواع روشهاي تجزيه 14 جهار تعريف اسيدوباز

28.طرف دوم واكنش هاي زير را نوشته موازنه كنيد.

Hcl+NaOHè

KNO3+H2Oè

KMnO4+H2C2O4è

Na2S2O3+I2è

Mg+HNO3è

èكرماCa(HCO3)+

èكرماMg(HCO3)+

IO3-+SO32-+H+è

Na2SO3+H2SO4è

 
+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم خرداد ۱۳۸۷ساعت 22:14  توسط اکبر کاظمی  | 

شیمی عمومی2

.براى رسوبكيرى عارى از الودكى بايد به جه نكاتى توجه نمود.

3.روش كل جدا سازى و شناشايى كاتيون هابه جه صورت بود.

4.كاتيونهاى كروه يك شامل جه يون هايى بود.عامل رسوب ساز جه يونى بود.

5. به جه علت اسيد كلريد ريك اضافى نبايستى به رسوب هاى كروه يك اضافه نمود.

6.جرا جيوه ىر هر دو كروه يك و دو طرح اناليز كيفى بيدا مى شود.

7.براى شناسايى Pb2+ازجه راههايى استفاده كرديم (دومورد).

8.جرا كاتيون هاى كروه يك در محلول اسيدى رسوب داده مى شوند.

9.اساس جدا نمودن يون نقره از جيوه جه بود.

10.كاتيون هاى كروه5 را نام برده و راههاى شناسايى انها را بيان نماييد.

11.دليل اضافه كردن اكزالات امو نيوم وسولفات امونيوم براى شنا سايى منيزيم وكلسيم جه بود.

۱۲.برای شناسایی امونیوم از چه راهی استفاده کردیم.چرا؟

۱۳.کاتیونهای وانیون رسوب سازگروه سوم را نام ببرد.

۱۴.برای احیا بی کرومات وپرمنگنات ازچه احیا کننده ای استفاده میشود.

۱۵.راه شناسایی کبالت ونیکل را بنویسید.

۱۶.کاتیون های گروه دو را نام برده ودرچه شرایطی با چه انیونی رسوب میدهند.

۱۷.کاتیون های گروه چهار را نام برده ودرچه شرایطی با چه انیونی رسوب میدهند.

۱۸حلالیت کلریدهای سرب نقره وجیوه را در آب گرم مقایسه کنید.

۱۹.حلالیت سولفیدهای نیکل کبالت ومنگنز را در محیط اسیدی مقایسه کنید.

۲۰.فهرست رسوبات ورنگ های ان را مشخص کنید.

۲۱.چرا جدایی وتفکیک کاتیون های گروه چهار از سایر گروهها مشکلتر است.

۲۲.حلالیت کربناتهای باریم کلسیم واسترانسیم رادر کرومات پتاسیم مقایسه کنید.

۲۳.در رسوب گیری گروه دو بوسیله سولفید سدیم یک رسوب زرد بعد از حرارت بدست امده این رسوب چیست.

۲۴.کمپکسهای زیر را به روش ایو پاک نامگذاری کنید.

[Sn Cl6]2-           [Cu(NH3)]2+          [Sn(C2O4)3]2-                [Cu(NH3)4]SO4

25.هر كدام از كاتيون هاي زير شعله را چه رنگي مي كنند.

ليتيم    سديم      پتاسیم     کلسیم     استرانسیم    سزيم    مس

26.واكنش هاي زيررا تكميل كرده موازنه كنيد.

PbCl2+H2O(700C)è

Pb2++CrO42-è

AgCl+NH4OHè

Mn2++NaBiO3+H+è

MnO4-+CH3CH2OH+H+

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم آذر ۱۳۸۶ساعت 13:50  توسط اکبر کاظمی  | 

شیمی عمومی2

2.براى رسوبكيرى عارى از الودكى بايد به جه نكاتى توجه نمود.

3.روش كل جدا سازى و شناشايى كاتيون هابه جه صورت بود.

4.كاتيونهاى كروه يك شامل جه يون هايى بود.عامل رسوب ساز جه يونى بود.

5. به جه علت اسيد كلريد ريك اضافى نبايستى به رسوب هاى كروه يك اضافه نمود.

6.جرا جيوه ىر هر دو كروه يك و دو طرح اناليز كيفى بيدا مى شود.

7.براى شناسايى Pb2+ازجه راههايى استفاده كرديم (دومورد).

8.جرا كاتيون هاى كروه يك در محلول اسيدى رسوب داده مى شوند.

9.اساس جدا نمودن يون نقره از جيوه جه بود.

10.كاتيون هاى كروه5 را نام برده و راههاى شناسايى انها را بيان نماييد.

11.دليل اضافه كردن اكزالات امو نيوم وسولفات امونيوم براى شنا سايى منيزيم وكلسيم جه بود.

۱۲.برای شناسایی امونیوم از چه راهی استفاده کردیم.چرا؟

۱۳.کاتیونهای وانیون رسوب سازگروه سوم را نام ببرد.

۱۴.برای احیا بی کرومات وپرمنگنات ازچه احیا کننده ای استفاده میشود.

۱۵.راه شناسایی کبالت ونیکل را بنویسید.

۱۶.کاتیون های گروه دو را نام برده ودرچه شرایطی با چه انیونی رسوب میدهند.

۱۷.کاتیون های گروه چهار را نام برده ودرچه شرایطی با چه انیونی رسوب میدهند.

۱۸حلالیت کلریدهای سرب نقره وجیوه را در آب گرم مقایسه کنید.

۱۹.حلالیت سولفیدهای نیکل کبالت ومنگنز را در محیط اسیدی مقایسه کنید.

۲۰.فهرست رسوبات ورنگ های ان را مشخص کنید.

۲۱.چرا جدایی وتفکیک کاتیون های گروه چهار از سایر گروهها مشکلتر است.

۲۲.حلالیت کربناتهای باریم کلسیم واسترانسیم رادر کرومات پتاسیم مقایسه کنید.

۲۳.در رسوب گیری گروه دو بوسیله سولفید سدیم یک رسوب زرد بعد از حرارت بدست امده این رسوب چیست.

۲۴.کمپکسهای زیر را به روش ایو پاک نامگذاری کنید.

[Sn Cl6]2-           [Cu(NH3)]2+          [Sn(C2O4)3]2-                [Cu(NH3)4]SO4

25.هر كدام از كاتيون هاي زير شعله را چه رنگي مي كنند.

ليتيم    سديم      پتاسیم     کلسیم     استرانسیم    سزيم    مس

26.واكنش هاي زيررا تكميل كرده موازنه كنيد.

PbCl2+H2O(700C)è

Pb2++CrO42-è

AgCl+NH4OHè

Mn2++NaBiO3+H+è

MnO4-+CH3CH2OH+H+è

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم آبان ۱۳۸۶ساعت 13:42  توسط اکبر کاظمی  |